Kreiranje hibrida kukuruza

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI TIM ZA KREIRANJE HIBRIDA KUKURUZA

U više od 60 godina povijesti modernog oplemenjivanja kukuruza u Bc Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja ovaj program se profilirao kao prepoznatljiv i respektabilan kako u zemlji tako i širom svijeta. Uvažavajući agroklimatske specifičnosti kao i specifičnosti uzgoja i upotrebe kukuruza u Hrvatskoj već 6 generacija oplemenjivača uspijeva poljoprivrednoj praksi ponuditi hibride koji danas unatoč nazočnosti cijele svjetske konkurencije zauzimaju oko 50% površina pod kukuruzom. Uz stvaranje hibrida za domaće tržište intenziviran je rad za stvaranje hibrida za strana tržišta (ekstremno rani i kasni hibridi) što je već rezultiralo povećanjem izvoza.

Kao svakom ozbiljnom oplemenjivačkom programu osnovni cilj je stvoriti visokorodne hibride visoke adaptabilnosti. Uz navedeno svojstvo svaki hibrid koji želi biti uspješan na tržištu treba pratiti i «paket» specifičnih svojstava uvjetovanih od strane proizvođača. Iz tog razloga radi se na hibridima za uzgoj u različitim nivoima agrotehnike, različitim načinima berbe i upotrebe. Kvaliteta zrna, odnosno povećani udio proteina kroz povećani udio rožnatog endosperma, važan je za proizvođače koji većinu kukuruza potroše na vlastitom imanju. Povećanje standarda potrošača te zahtjevi za zdravijom hranom potenciraju potrebu stvaranja hibrida sa povoljnijim omjerom Omega 3/ Omega 6 masnih kiselina. Zbog nedostatka i visoke cijene energije, selekcija na brže otpuštanje vlage iz zrna postaje sve važnija. Stvaranjem i stalnim unapređivanjem vlastite genetske osnove koja osigurava neovisnost i prepoznatljivost uz suradnju s oplemenjivačkim programima širom svijeta želi se odgovoriti na ove i još velik broj drugih zahtjeva te biti i ostati uz bok najboljih.

STRUČNI TIM

Dr. sc. Mirko Jukić

Predstojnik Zavoda za kukuruz
Samostalni oplemenjivač kukuruza

E-mail: mjukic@bc-institut.hr

Dr. sc. Dario Jareš

Oplemenjivač kukuruza
Znanstveni suradnik

E-mail: dario.jares@bc-institut.hr

Dr. sc. Ivica Buhiniček

Samostalni oplemenjivač kukuruza
Znanstveni savjetnik

E-mail: ibuhinicek@bc-institut.hr

Ivana Lisec, dipl. ing. agr.

Stručni suradnik
Voditelj pokusa kukuruza

E-mail: ivana.lisec@bc-institut.hr

PROJEKTI

Projekti Zavoda za kukuruz u okviru programa: Proučavanje i poboljšanje genetske osnove svojstava ratarskog bilja (1780691), Voditelj programa: Prof. dr.sc. Vinko Kozumplik pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Oplemenjivanje kukuruza na prinos i otpornost prema bolestima (106-1780691-2144)

Voditelj projekta: Dr. sc. Branko Palaveršić

Opći cilj projekta:

Oplemenjivanje na otpornost prema bolestima je najučinkovitiji i za okoliš najprihvatljiviji način zaštite kukuruza od bolesti. Budući su epifitocije pojedinih bolesti neredovita pojava, umjetna infekcija selekcijskog materijala osigurava svake godine da možemo vršiti izbor. Primjenjuju se kod nas usvojene, a u svijetu standardne metode umjetne infekcije lista, stabljike i klipa. Najznačajnije su bolesti siva pjegavost lista (Exserohilum turcicum), trulež stabljike koju uzrokuju gljive roda Fusarium (Fusarium graminearum, F. moniliforme, F. subglutinans) i Colletotrichum graminicola, trulež klipa s uzročnicima Fusarium graminearum i F. moniliforme. Kombinatorna sposobnost se ispituje u velikom broju mikropokusa s test križancima. Značaj ovih istraživanja je podizanje razine proizvodnje kukuruza preko genetskog poboljšanja novih hibrida, što znači visok i stabilan prinos zrna i otpornost prema bolestima. Kod otpornih hibrida prema truleži klipa smanjit će se rizik od kontaminacije stočne krme i ljudske hrane mikotoksinima (deoxynivalenol i zearalenon). Otpornost prema truleži stabljike, uz prinos i sadržaj vode u zrnu kod berbe, jedan je od najznačajnijih kriterija pri priznavanju i izboru hibrida.

Primjena SSR markera u oplemenjivanju kukuruza (106-1780691-2035)

Voditelj projekta: Dr.sc. Ivica Buhiniček

Opći cilj projekta:

Genotipizacija domaćih komercijalnih i eksperimentalnih inbred linija (IL) i javnih IL kukuruza na dodatnih 60 SSR lokusa (ukupno 89). Usporediti svrstavanje IL u heterotične skupine na osnovi kombinacijskih sposobnosti sa izabranim testerima i na osnovi rezultata genetske sličnosti (GS). Procjeniti specifičnu kombinacijsku sposobnost i heterozis za prinos zrna u različitim ciljanim okolinama i korelirati ih sa GS vrijednostima. Rezultati istraživanja moći će se primjeniti u procesu oplemenjivanja kukuruza (procjena genetske varijabilnosti IL, preciznije grupiranje IL po poolu, lakši odabir testera na osnovu rezultata GS, stvaranje hibrida za intenzivne uvjete proizvodnje, kao i za stresne okoline (slaba N gnojidba, suša, monokultura), u sjemenarstvu (praćenje genetske čistoće i identiteta sjemena) i u svrhu zaštite naših oplemenjivačkih materijala. Dobiveni rezultati koristiti će se i za pisanje znanstvenih radova, te njihovo objavljivanje u časopisima i prezentaciju na domačim i međunarodnim skupovima.