Selekcija genotipova ozime pšenice s većom učinkovitosti  korištenja dušika iz tla

 

NAZIV  PROJEKTA

Selekcija genotipova ozime pšenice s većom učinkovitosti korištenja dušika iz tla

OPIS  PROJEKTA

Trogodišnjim testiranjima i razvojem genotipova ozime pšenice na učinkovitost korištenja dušika iz tla cilj je izdvojiti one sorte s najvećom učinkovitosti korištenja dušika iz tla te ih prijaviti kao potencijalne buduće sorte. Navedene sorte bile bi prve takve na području RH selekcionirane s ciljem povećanja učinkovitosti korištenja dušika iz tla. Na taj način unaprijedila bi se proizvodnja ozime pšenice u Republici Hrvatskoj kao i tržištima na kojima je Bc Institut zastupljen u prodaji sjemena te doprinijelo smanjenu zagađenja okoliša nitratima, prvenstveno podzemnih voda.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj

Cilj projektnog prijedloga je razviti nove genotipove ozime pšenice s većom učinkovitosti korištenja dušika iz tla i utvrditi doprinos pojedine komponente uroda u povećanju učinkovitosti korištenja dušika iz tla, odrediti optimalnu količinu primijenjenog dušičnog gnojiva za svaki pojedini genotip te odabrati one s najboljom učinkovitosti korištenja dušičnog gnojiva.

Stupanjem na snagu Kodeksa otkupa žitarica i uljarica (Ministarstvo poljoprivrede RH, 2014.) prema kojem se cijena pšenice formira na osnovi kvalitete, a na koju dušik ima direktan utjecaj, pribjegava se dodatnoj primjeni dušičnih gnojiva u proizvodnji pšenice često u prekomjernoj količini uz nejasno definirane potrebe pojedine sorte za ostvarivanje svog maksimalnog genetskog potencijala uroda i kvalitete.

Prekomjerna primjena dušičnih gnojiva u proizvodnji pšenice povećava i osjetljivost usjeva na bolesti. Pojedine bolesti pšenice proizvode mikotoksine, koji se nakupljaju u zrnu pšenice, a samim time i u svim proizvodima prerade, što ih čini opasnim za zdravlje krajnjih konzumenata. U novije vrijeme sve više se ukazuje na štetnost mikotoksina za zdravlje ljudi te ih se povezuje s mnogobrojnim oboljenjima, a pokazalo se da imaju i kancerogena svojstva. Stoga je nužno uvoditi tehnologije, kojima bi se smanjila koncentracija mikotoksina u zrnu pšenice kao produkata uzročnika bolesti pšenice, a smanjena primjena dušičnih gnojiva bi mogla doprinijeti ovome cilju.

Oplemenjivanjem i selekcijom ozime pšenice na biotske i abiotske stresove cilj je izdvojiti superiorne genotipove tolerantne na uvjete okoline u kojima su prisutni navedeni stresovi. Planiranim razvojem o učinkovitosti korištenja dušika iz tla genotipova ozime pšenice selekcionirali bi se oni genotipovi koji bi se u sustavu uzgoja prilagodili smanjenoj upotrebi dušičnog gnojiva odnosno iskazali genetski potencijal za veću učinkovitost korištenja dušika iz tla. Ovim pristupom maksimalizirao bi se proizvodni potencijal okoline u uvjetima abiotskog stresa uzrokovanog smanjenom primjenom dušičnog gnojiva te odabrali genotipovi najbolje prilagođeni danoj okolini. Selekcijom takvih genotipova bi se smanjila i optimizirala upotreba dušičnih gnojiva što bi utjecalo na smanjenje zagađenja okoliša. Također bi se i pridonijelo sigurnosti hrane budući da je dokazano da povećane količine dušičnih gnojiva značajno utječu na razvoj biljnih bolesti koje u konačnici mogu štetnim mikotoksinima kontaminirati zrno pšenice kao glavnu namirnicu u prehrani ljudi i hranidbi životinja. Navedeni pristup bio bi prvi takav koji se koristi u selekciji i razvoju ozime pšenice na području RH. Slijedom navedenog ovaj projekt je u izravnoj vezi sa Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016 – 2020, Projekt će imati pozitivan efekt na nekoliko društvenih izazova te se također sekundarno dotiče S3 tema Zdravlje i kvaliteta života, pod tematsko područje Nutricionizam, s obzirom da će Projektom pronađeni genotipovi ozima pšenice biti kvalitetniji i s značajno manjom šansom zaraze biljnim bolestima i mikotoksinima; te teme Energija i održivi okoliš, pod tematsko područje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali budući da će Projektom biti pronađene sorte koje zahtijevaju manje gnojiva. Doprinos se očituje u više tematskih područja, ali istraživanje ćemo provesti isključivo u jednoj, hrana i bio-ekonomija.

Očekivani rezultati projekta su vidljivi kroz sljedeće doprinose:

Detektirani novi genotipovi ozime pšenice s većom učinkovitosti korištenja dušika iz tla i utvrđen doprinos pojedine komponente uroda u povećanju učinkovitosti, te optimizirana količina dušičnog gnojiva za svaki genotip radi međusobne uporedbe

Pokazatelji

Broj poduzeća koja primaju bespovratna sredstva(Poduzeća) – 1

Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost na tržištu (Poduzeća) – 1

Broj prijava patenata, žigova i industrijskog dizajna poduzeća koja sudjeluju na projektu – 2

Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori u projektima inovacije ili istraživanja i razvoja(EUR) – 771.299,00

Broj poduzeća koja primaju potporu kako bi uvela proizvode koji su novost u ponudi poduzeća(Poduzeća) – 1

Broj inovativnih proizvoda/usluga u S3 područjima koji su novi za poduzeća – 1

Broj inovativnih proizvoda/usluga u S3 područjima koji su novi za tržište – 2

Broj poduzeća koja surađuju s istraživačkim ustanovama(Poduzeća) – 1

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Vrijednost projekta: 14.568.700,45 kuna

Prihvatljivi troškovi: 11.119.844,17 kuna

Iznos sufinanciranja EU:  4.723.027,08 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Od 01.09.2020. do 01.09.2023..

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

36 mjeseci.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Dr. sc. Ivica Ikić, Predsjednik Uprave

e-mail: bc-uprava@bc-institut.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na sljedećim stranicama:

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Bc Institut, d.d.

Izradu ove Internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj