Bc Institut d.d. kao znanstveno istraživačka institucija djeluje 120 godina razvijajući oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo ratarskih kultura kao svoju osnovnu djelatnost.

Program na oplemenjivanju i selekciji linijskih hibrida kukuruza započeo je u Botincu pored Zagreba. Prvi hibrid kukuruza Bc 590 registriran je 1962. godine. Oznaku Bc nose gotovo svi hibridi kasnije registrirani iako je u međuvremenu program oplemenjivanja kukuruza premješten na lokaciju Rugvica pored Dugog Sela.